A etnomedicina galega. Achegas dende a Antropoloxía

GALEGO

A medicina popular galega foi obxecto de estudo dende o século XVIII. Diferentes autores achegáronse a ela con diversos enfoques, algúns deles cargados de fondos prexuízos. Nesta ocasión, o antropólogo Rafael Quintía fai un estudo pormenorizado dos aspectos máis salientables de cantos configuran a nosa etnomedicina, achegando unha ollada antropolóxica a estas prácticas e saberes tradicionais e á relación que mantén coa biomedicina ou medicina moderna actual. A presente obra é froito de anos de traballo de campo e de estudo bibliográfico sobre un aspecto tan fundamental da nosa cultura e da nosa existencia humana como é a salvagarda da saúde. A clasificación das enfermidades e das doenzas, os síndromes especificamente culturais, os especialistas da medicina popular, os diferentes recursos curativos, o poder da palabra ou o papel da maxia e da relixión neste sistema tradicional de saúde son algúns dos múltiples temas que se abordan nesta monografía.

CASTELÁN

La medicina popular gallega fue objeto de estudio desde el siglo XVIII. Diferentes autores se acercaron a ella con diversos enfoques, algunos de ellos cargados de fondos prejuicios. En esta ocasión, el antropólogo Rafael Quintía hace un estudio pormenorizado de los aspectos más destacables de cuantos configuran nuestra etnomedicina, acercando una mirada antropológica a estas prácticas y saberes tradicionales y a la relación que mantiene con la biomedicina o medicina moderna actual. La presente obra es fruto de años de trabajo de campo y de estudio bibliográfico sobre un aspecto tan fundamental de nuestra cultura y de nuestra existencia humana como es la salvaguarda de la salud. La clasificación de las enfermedades y de las dolencias, los síndromes específicamente culturales, los especialistas de la medicina popular, los diferentes recursos curativos, lo poder de la palabra o el papel de la magia y de la religión en este sistema tradicional de salud son algunos de los múltiples temas que se abordan en esta monografía.