O animalario do Entroido. Mito e tradición

GALEGO

Neste traballo de investigación etnográfica o autor achega a presenza das representacións animais no folclore do entroido nas catro provincias galegas. Un estudo descritivo no que se catalogan e se dá conta da estática das mesmas, da súa simboloxía, das referencias históricas e mitolóxicas que as preceden e tamén dalgunhas lendas que estes animais levan asociadas.

A festa do Entroido é unha gran manifestación identitaria que conta cun especial arraigo entre a comunidade, na que se desenrolan ritos transmitidos de xeración en xeración. Algúns dos protagonistas son os animais aquí debullados que, convertidos en máscaras oficiadas polos actores da festa, alcanzan unha gran relevancia no ciclo. Noutros casos son as propias bestas as que irrompen na escena entre a veneración dos asistentes. Todos eles son estudados polo miúdo como elementos individuais e tamén como membros dos colectivos dos que forman parte.

Vacas, touros, galos, formigas, carneiros, cervos, osos, mulas, cabalos e outros moitos, quizais sexan vistos doutro xeito polo lector, despois de ler este libro.

CASTELÁN

En este trabajo de investigación etnográfica el autor acerca la presencia de las representaciones animales en el folclore del carnaval en las cuatro provincias gallegas. Un estudio descriptivo en el que se catalogan y se da cuenta de la estática de las mismas, de su simbología, de las referencias históricas y mitolóxicas que las preceden y también de algunas leyendas que estos animales llevan asociadas.

La fiesta del Carnaval, Entroido, es una gran manifestación identitaria que cuenta con un especial arraigo entre la comunidad, en la que se desenrollan ritos transmitidos de generación en generación. Algunos de los protagonistas son los animales aquí desgranados que, convertidos en máscaras oficiadas por los actores de la fiesta, alcanzan una gran relevancia en el ciclo. En otros casos son las propias bestias las que irrumpen en la escena entre la veneración de los asistentes. Todos ellos son estudiados en detalle como elementos individuales y también como miembros de los colectivos de los que forman parte.

Vacas, toros, galos, hormigas, carneros, ciervos, osos, mulas, caballos y otros muchos, quizás sean vistos de otro modo por el lector, después de leer este libro