Pola graza de Deus. A relixiosidade popular en Galicia

GALEGO

Na presente obra o antropólogo Rafael Quintía fai un percorrido por algúns dos aspectos máis salientables de cantos configuran a relixiosidade popular galega. O culto aos santos ou ás reliquias, as romarías, o feito da peregrinación, a importancia dos santuarios, a función dos exvotos, as festas rituais do ciclo do ano, as crenzas sobre a morte e o Alén ou os cultos asociados ás pedras, ás augas, ás árbores e aos astros son algúns dos múltiples aspectos nos que se afonda neste traballo onde se achega unha rigorosa ollada sobre un dos elementos fundamentais da nosa cultura, do noso patrimonio inmaterial e, en definitiva, da cosmovisión do pobo galego.

CASTELÁN

En la presente obra el antropólogo Rafael Quintía hace un recorrido por algunos de los aspectos más destacables de cuantos configuran la religiosidad popular gallega. El culto a los santos o a las reliquias, las romerías, el hecho de la peregrinación, la importancia de los santuarios, la función de los exvotos, las fiestas rituales del ciclo del año, las creencias sobre la muerte y el Más Allá o los cultos asociados a las piedras, a las aguas, a los árboles y a los astros son algunos de los múltiples aspectos en los que se ahonda en este trabajo donde se ofrece una rigurosa mirada sobre uno de los elementos fundamentales de nuestra cultura, de nuestro patrimonio inmaterial y, en definitiva, de la cosmovisión del pueblo gallego.